VEDTÆGTER FOR NIVÅ AMATØR TEATER

 

§ 1 NAVN

 1. Foreningens navn er Nivå Amatør Teater, og den har hjemsted i TEATERHUSET, Kalvehaven, Nivå.

 2. Foreningen er stiftet den 22. marts 1963 og er tilsluttet Dansk Amatør Teater Samvirke.

 

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er at danne ramme om et arbejde med dramatik og anden musisk  aktivitet, der er foreneligt med teaterdrift og med dette som grundlag at udøve teatervirksomhed samt andre kulturelle aktiviteter.

 

§ 3 MEDLEMMER

 1. Som medlemmer i NAT’s voksenafdeling kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som ønsker at virke for foreningens formål, enten ved aktivt arbejde eller som støttemedlemmer.

 2. Hvis medlemstallet efter bestyrelsens skøn overstiger foreningens aktuelle formåen, kan bestyrelsen oprette venteliste til personer, der ønsker optagelse i foreningen.

 

§ 4 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

 2. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned.

 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, eller når mindst 1/3 af de ved den seneste ordinære generalforsamling stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom. 

 4. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted skriftligt til alle medlemmer med mindst 21 dages varsel. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge en kopi af foreningens regnskab for det forløbne år samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer. 

 5. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 6. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

  3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse samt vedtagelse af kontingent for det følgende kontingentår.

  4. Indkomne forslag.

  5. Virkeplan.

  6. Valg af formand

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

  9. Eventuelt.

 7. Forslag fra medlemmer:

  1. Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

  2. Forslagene offentliggøres på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

 8. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

  1. Stemmeret har ethvert aktivt medlem af NAT's voksenafdeling, der har betalt kontingent for det indeværende kontingentår og været medlem mindst 4 måneder.

  2. Æresmedlemmer er at betragte som aktive medlemmer af voksenafdelingen.

 9. Ved valg til bestyrelsen kan ethvert stemmeberettiget medlem højst afgive det antal stemmer på forskellige kandidater svarende til det antal der skal vælges. Afstemningerne skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et stemmeberettiget medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

 10. Aktive medlemmer, der på grund af kortvarigt medlemskab ikke har stemmeret, passive samt medlemmer under 18 år har adgangsret til generalforsamlingen og taleret under denne.

 
§ 5 BESTYRELSEN

 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af formanden, der vælges direkte på generalforsamlingen for et år ad gangen, samt 6 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I en situation med mangel på kandidater kan generalforsamlingen godkende, at bestyrelsen kun består af 4 medlemmer ud over formanden. Suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen.

 2. Ved hver ordinær generalforsamling er 2-3 bestyrelsesposter på valg, if. stk.1. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide foretages der suppleringsvalg på førstkommende ordinære generalforsamling, dersom det fratrædende bestyrelsesmedlems mandat ikke samtidigt udløber ved denne generalforsamling.

 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer, sekretær samt 1-3 medlemmer uden portefølje, der fungerer som formænd for de af bestyrelsen nedsatte faste udvalg i foreningen.

 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsens træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 6 AKTIVITETER

 1. Bestyrelsen er ansvarlig for og skal godkende aktiviteterne i foreningen.

 2. thvert medlem kan etablere en arbejdsgruppe omkring en aktivitet, som er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf, og som kan godkendes af bestyrelsen.

 
§ 7 REGNSKAB OG KONTINGENT

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og kontingenåret løber fra 1/7 til 30/6. Kontingent for kontingentåret skal være indbetalt senest 1/10 i kontingentåret.

 2. Kontingentet for voksne aktive og passive medlemmer samt for unge under 18 år fastsættes for hvert kontingentår af generalforsamlingen. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§ 8 ANSVAR OG TEGNINGSREGLER

 1. Ved prøver og forestillinger er de medvirkende medlemmer ansvarlige for udleverede effekter, såsom kostumer, rollehæfter, rekvisitter etc. i det omfang foreningens forsikring ikke dækker skaden.

 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer en personlig hæftelse for de i forening påhvilede forpligtelser.

 3. Foreningen tegnes udadtil af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan beslutte at meddele kassereren prokura til at oprette og benytte netbank i foreningens pengeinstitut. Foreningen hæfter over for tredjemand alene med sin formue.

 

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING

 1. Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en ordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 2. Opløsning af foreningen kan finde sted, når den er vedtaget med 2/3 majoritet på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 21 dages mellemrum.

 3. Hvis foreningen opløses, stilles dens effekter til rådighed for Dansk Amatør Teater Samvirke og dens økonomiske midler til anden kulturel virksomhed i kommunen – hvilken afgøres af kommunens kulturelle udvalg.


Vedtaget på foreningens generalforsamling den 6.5.1991.
Ændringer af vedtægterne foretaget på foreningens ordinære generalforsamling den 17. maj 2005.
Revideret på foreningens ordinære generalforsamling den 15. maj 2007.
Revideret på foreningens ordinære generalforsamling den 22. februar 2011
Revideret på foreningens ordinære generalforsamling den 27. februar 2014

Bemærk venligst

Teatersalen vil være åben ved ankomst og i pausen for at sikre spredning af publikum.

Vi vil også gøre udendørsarealerne tilgængelige

© 2023 by Swing Band. Proudly created with Wix.com