Privatlivspolitik for Nivå Amatørteater (NAT) 19.05.2018

Nivå Amatørteaters (herefter NATs) dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige NAT er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Tove von Jessen Adresse: Kalvehaven 6, 2990 Nivå

CVR: 30014251 Telefonnr.: 40919870 Mail: tove@vonjessen.eu

Website: www.nivaateater.dk

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger: - Almindelige personoplysninger:

 Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse - Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og instruktører: -

Almindelige personoplysninger:  Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og emailadresse.  

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer -

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:  

CPR-nummer.

Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder: Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:  

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

• Behandling efter lovkrav

• Behandling med samtykke Formålene:

 Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

• Levering af varer og ydelser du har bestilt

• Administration af din relation til os

   Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsesmedlemmer og instruktører: • Håndtering af bestyrelsesmedlemmers og instruktørers hverv og pligter i foreningen

• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

• Opfyldelse af lovkrav

• Udbetaling af evt. løn, godtgørelser, refusioner og lignende

• Administration af din relation til os.

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Udøvelse af teateraktivitet, herunder rollelister og lign.

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

• Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DATSregi i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med teateraktivitet

• Da foreningen er medlem af teaterorganisationer (DATS), sker der videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og instruktører til disse, for at bestyrelsesmedlemmer og instruktører kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse teaterorganisationer

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende. Samtykke Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger.

Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Vores udgangspunkt er 15 år. Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger: 

Der kan ske videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer og instruktører i relevant omfang til teaterorganisationer, som foreningen er medlem af.

 Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger: 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet bestyrelsesmedlem eller instruktør eller som lønnet instruktør.

Medlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og instruktører:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede instruktører:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og instruktøere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format). 

• Retten til indsigelse Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os.

Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. Revidering af privatlivspolitikken.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.